Antropologia organizacji

Jak najbliżej określić to czym się zajmujemy? Jakie jest naukowe podejście wykorzystywane w naszej pracy? Czerpiemy z wielu nauk: zarządzania, ekonomii, cybernetyki, socjologii, psychologii społecznej. Jednym z badanych przez nas aspektów jest kultura organizacji. W tym zakresie najbliżej podczas przeprowadzanych przez nas analiz jest nam do antropologii organizacji.

Antropologia organizacji to podejście traktujące badaną organizację jak odrębną kulturę. Po co badamy organizację z jej kulturą? Robimy po to aby dowiedzieć się jak zachowują się pracownicy? Dlaczego się tak się zachowują. Co jest motywatorem ich zachowań? Jakie są wartości wyznawane przez pracowników? Jakimi skryptami się posługują? Wychodzimy bowiem z założenia, że postawy, opinie oraz zachowania pracowników, zwłaszcza kadry managerskiej mają wpływ na efektywność organizacji.

Antropologia organizacji czerpie z antropologii kulturowej i jako taka obejmuje zestaw antropologicznych metod badawczych takich jak wywiad otwarty, obserwacja, badanie tekstów. Metody antropologiczne (nazywane czasem etnograficznymi), polegają na zanurzeniu się w kulturę badanej organizacji, zmierzając do poznania wzorców, na podstawie których funkcjonuje podsystem społeczny organizacji.

Stosowana przez nas metodologia zakłada stosunkowo długi okres trwania badań oraz bezpośrednie doświadczenie konsultanta. Podstawą jest bowiem badanie procesu w jego naturalnym kontekście. Nasi analitycy są obecni w organizacji oraz cały czas trwania badań (jak również na dalszym etapie wdrażania zmian). Interpretują to, co zaobserwują, czego doświadczą lub usłyszą od innych, zapisując takie dane kulturowe w postaci notatek i świadomie pozwalając im usystematyzować się biorąc pod uwagę struktury znaczeniowe i zastosowane modele lub matryce (np. Zarządzanie Przez Cele). Dlaczego właśnie tak?

Kultura organizacji jest ogólnym układem odniesienia, składającym się z symboli i wzorców ich tworzenia i interpretowania. Zrozumienie kultury organizacji jako sieci znaczeń pozwala nam zrozumieć funkcjonowanie złożonego systemu ludzkiego, jakim jest organizacja, a tym samym zjawisk organizacyjnych. Naszym celem jest odkrycie znaczenia jakie przypisują ludzie w organizacji konkretnym postawom, opiniom i zachowaniom. Czyż nie spotkaliście się w swojej pracy z takim przypadkiem, że proste (wydawałoby się) rzeczy lub zadania do wykonania niekiedy urastają do rangi problemów czy też wyzwań nie do pokonania. Waśnie analiza kultury organizacji powala nam na identyfikacje i zrozumienie takich struktur oraz odpowiedź na pytanie – dlaczego tak się dzieje. Metody antropologiczne są przydatne podczas identyfikacji problemów oraz wdrażaniu zmian ze względu na stabilizację rozwiązań i ugruntowanie modeli diagnostycznych. Stabilizacja wynika z zakorzenienia wdrażanych rozwiązań w danej kulturze organizacyjnej, a ugruntowanie – na stworzeniu narzędzi i modeli bliskich ich rzeczywistej praktyce stosowania.

Takie podejście pozwala nam na skuteczne inicjowanie i wprowadzanie zmian w organizacjach.

Nasze usługi to metoda doradcza łącząca ze sobą proces badawczy i osobiste zaangażowanie inicjatora, polegające na osobistym wprowadzaniu zmian w funkcjonowanie organizacji. W procesie tym ważny jest udział klienta na wszystkich jego etapach, a celem jest doprowadzenie do uczenia się organizacji. Oczywiście takie podejście wiąże się długotrwałością tego typu doradztwa. Jednak z drugiej strony oferuje ono cenną możliwość wpierania zrównoważonego wzrostu organizacji.

Oczywiście, podejście antropologiczne, nie może rościć sobie pretensji do bycia zdolnym do wyjaśniania wszelkich zjawisk organizacyjnych.

Inne podejścia czy też tradycje metodologiczne jak opis populacji, analizy statystyczne, mapowanie procesów, testowanie hipotez czy analizowanie aspektów nie związanych bezpośrednio z działalnością człowieka, takich jak finanse, struktury zarządzania również wykorzystujemy w naszej pracy.