Inteligentne zarządzanie produkcją

W ostatnim okresie zintensyfikowaliśmy współpracę z producentem inteligentnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie produkcją IPOsystem. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy jego rozwój. Uważamy, że z dostępnych na rynku programów do zarządzania produkcją ten jest najbliższy ideałowi. Jest idealnym narzędziem dla kierujących przedsiębiorstwem produkcyjnym.

IPOsystem (Intelligent Production Organization System) – to przełomowy rezultat wspólnej 6-letniej wspólnej pracy zespołu polskich programistów i technologów specjalizujących się w produkcji przemysłowej oraz managerów odpowiedzialnych za organizację pracy i optymalizację procesów produkcyjnych. Jest pierwszym na świecie (i zgodnie z naszą wiedzą, na chwilę obecną jedynym) inteligentnym system zarządzającym produkcją, w którym aktualizacja planu produkcji trwa kilku sekund i odbywa się automatycznie po każdym zdarzeniu w obszarze produkcji.

IPOsystem to rewolucja w zarządzaniu – jest pierwszym systemem klasy Smart Factory (Inteligentnej Fabryki), który samodzielnie i bezpośrednio steruje produkcją. IPOsystem, bez udziału planistów(!) i osób dozoru bezpośredniego(!) na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych operacji technologicznych. System na bieżąco zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu zasobów i aktualnej sytuacji na halach produkcyjnych. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normatywnych, system bezzwłocznie wprowadza korekty i dokonuje dodatkowej optymalizacji planu, biorąc pod uwagę dotrzymanie ustalonych z Klientem terminów wykonania zleceń i maksymalne wykorzystanie czasu pracy dostępnych zasobów. Każdy pracownik, po zgłoszeniu się do systemu, otrzymuje w przeciągu kilku sekund polecenie realizacji operacji technologicznej najbardziej optymalnej na ten moment. IPOsystem zapewnia automatyczną, rejestrację wszystkich realizowanych operacji na halach produkcyjnych. Powstaje w ten sposób rzeczywisty obraz funkcjonowania produkcji. System na bieżąco kontroluje czas toczących się prac i w czasie rzeczywistym informuje nadzorujących produkcję o każdym przekroczeniu założonego na daną operację czasu pracy i realizacji pracy z niższą niż założono wydajnością. IPOsystem zwalnia zarządzających produkcją z konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych i oraz czynności bezpośredniego przydzielania zadań na halach produkcyjnych. System na bieżąco oblicza aktualne terminy realizacji wszystkich zleceń (z dokładnością do 1 minuty). IPOsystem optymalizuje funkcjonowanie całej organizacji – samodzielnie zarządza pracowni-kami bezpośrednio produkcyjnymi, pracownikami transportu wewnętrznego, magazynu, zaopatrzenia i kontroli jakości. Jednocześnie bardzo upraszcza zarządzanie przedsiębiorstwem. Wspiera procesy planowania strategicznego. Umożliwia podnoszenie efektywności działania firmy produkcyjnej w zakresie m.in.: optymalizacji procesów inwestycyjnych, poprawy efektywności realizacji procesów technologicznych (pozwala przygotować szereg analiz niezbędnych w procesach Lean Management i Kaizen), wdrażania efektywnych systemów premiowych, czy optymalizacji zatrudnienia w odniesieniu do potrzeb w danym okresie czasu. Znacząco ogranicza koszty zarządzania produkcją i produkcję w toku. Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że IPOsystem zapewnia wzrost wydajności produkcji przedsię-biorstwa o minimum 15-30% już po roku od jego uruchomienia, niezależnie od charakteru produkcji (system do tej pory wdrożyły firmy o produkcji jednostkowej, mieszanej i masowej). Każda z firm, które do tej pory wdrożyły system, poprawiła produktywność, zwiększyła rentowność, skróciła terminy dostaw oraz zwiększyła swój udział w rynku. Osiągnęły one również, dotychczas niedostępny dla nich, poziom sprawności organizacyjnej.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania IPOsystem prosimy o kontakt pod adresem biuro@getmore.com.pl