Wdrożenia

Jeśli przeprowadzona analiza oraz zebrany i podsumowany materiał badawczy pokaże, że w Państwa organizacji „drzemią” rezerwy, a nasza metodologia znajduje zastosowanie wówczas przedstawimy propozycję dalszej współpracy w postaci projektu wdrożeniowego.

Najważniejszym celem projektu wdrożeniowego realizowanego przy współpracy z GetMore Management jest takie usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, by osiągnięty został wymierny i istotny efekt finansowy dla właścicieli, a wdrażane zmiany miały charakter trwały. W trakcie jego realizacji projektujemy i wdrażamy takie rozwiązania zarządcze, które przynoszą efekty na poziomie ROI 250%-300%.

Efekt ten może być mierzony metodą redukcji kosztów, wzrostu realizowanej marży, wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa lub pozytywną zmianą innego istotnego dla przedsiębiorstwa wskaźnika. Sposób mierzenia oszczędności/korzyści, jak również poziom odniesienia, ustalamy wspólnie na początku projektu. Często ustalone po analizie wskaźniki będące miarami efektywności projektu stają się następnie elementem systemów motywacyjnych dla pracowników poszczególnych działów firmy.

Wdrażane rozwiązania mają również umożliwić ciągłe doskonalenie organizacji i właściwe wykorzystanie osiągniętych efektów.

Patrzymy na przedsiębiorstwo holistycznie jak na zespół naczyń połączonych. Do rozwiązywanych problemów podchodzimy kompleksowo, a wdrażane przez nas rozwiązania poprawiają efektywność przedsiębiorstwa jako całości w całym realizowanym łańcuchu wartości.

Cechą naszych wdrożeń jest ich szybkość. Prowadzimy je równolegle w różnych obszarach przedsiębiorstwa, zajmując się jednocześnie wszystkimi kluczowymi aspektami. O ich skuteczności przesądza ich integralność i synchronizowanie różnych funkcji procesów w organizacji.

W trakcie realizacji projektu wdrożeniowego zabiegamy o pełne poparcie i zaangażowanie na każdym szczeblu organizacji.